Μονάδες εκτροφής

png
Fish Care

Μονάδες Εκτροφής

Ανάληψη διαχειρίσεων ιχθυοπληθυσμού
Στοχευμένες επενδύσεις σε εξοπλισμό
Ολικό Management μονάδων εκτροφής
Τεχνικοί έλεγχοι παραγωγής
Αυτοψίες και αξιολόγηση αγκυροβολίων
Συνεργασίες